Οι άνθρωποι χρειάζονται λόγους για να ζουν και περισσότερους λόγους για να αλλάξουν τον τρόπο που ζουν. Και, άρα, την εξουσία να αποφασίζουν για τη ζωή τους.***